Thursday, 10 January 2013

Konsep Reverse Engineering


Semasa proses pembangunan system, kita menggunakan konsep SDLC (System Development Life Cycle). Hanya subjek ini yang sering diajarkan di IPTA/IPTS. Pelajar/graduan tidak permah di dedahkan dengan konsep reverse engineering. Ini berlainan sekali dengan dunia pekerjaan. Kebanyakan organisasi lebih mengutamakan produk on-shelf (produk base market) dengan mengambil kira customization yang perlu dibuat. Dengan konsep customization, banyak produk yang tidak disediakan dengan design & flowchart. Disini berlakunya reverse engineering supaya customization dapat dilakukan dengan jayanya. Tetapi, base product selalunya paling sukar untuk dilakukan customization. Oleh itu, reverse engineering memerlukan skills dan knowledge bagi product dan proses kerja. Dan proses reverse engineering akan lebih mudah jika skills yang lebih tinggi digunakan.   

No comments:

Post a Comment