Tuesday, 29 January 2013

SOP Bagi Pengurusan Asset

Terlebih dahulu, ucapan ribuan terima kasih kepada Allah s.w.t kerana semua tugasan yang diberikan dapat disempurnakan dengan jayanya. Kali ini, saya diberi tugasan menyiapkan SOP bagi pengurusan Asset.

Pengurusan Asset telah dibahagikan kepada 6 bahagian utama iaitu:
 1. Pendaftaran Aset / Inventori 
 2. Pengemaskini maklumat asset/inventori 
 3. Verifikasi / Pemeriksaan
 4. Pinjaman 
 5. Penyelenggaraan 
 6. Aduan 
 7. Pelupusan
 8. Pemindahan Aset / Inventori (yang melibatkan kewangan)

SOP juga yang perlu disiapkan adalah:
 1. Pendaftaran Aset / Inventori 
 2. Pengemaskini maklumat asset/inventori 
 3. Verifikasi / Pemeriksaan
 4. Pinjaman 
 5. Penyelenggaraan 
 6. Aduan 
 7. Pelupusan
 8. Pemindahan Aset / Inventori (yang melibatkan kewangan) 
Selain daripada SOP, saya juga perlu memastikan semua maklumat SETUP yang ada di dalam sistem adalah mengikut kehendak pengguna dan rekod tersebut perlu disimpan di tempat yang selamat. Setiap perubahan data setup, perlu dikemaskini di dalam maklumat panduan yang telah disediakan untuk memudahkan pengguna membuat rujukan.

Selain daripada itu, SOP yang disiapkan ini mengikut turutan supaya kesinambungan proses dapat diselesaikan dalam masa yang ditetapkan.

No comments:

Post a Comment